Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Теми - kaufer

Страници: [1]
1

Ето основните положения:
1. Премахват се такси усвояване и обслужване, но се запазва правото на банката да събира ДРУГИ такси
2. Премахва се такса предсрочно погасяване включително и за стари кредити. Условието е да са минали 12 месечни вноски.
3. Едностранна промяна на общия разход по кредита за потребителя се допуска, когато са налице едновременно следните условия:
- в договора за кредит изрично е предвидена възможност за увеличаване и за намаляване на общия разход по кредита;
- обстоятелствата, приложими към промяната на общия разход по кредита, са описани в договора, обективно са обосновани и не зависят от волята на кредитора.
4. ГОДИШНИЯ ПРОЦЕНТ НА РАЗХОДИТЕ не може да бъде по-висок от пет пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута, определена с постановление на Министерския съвет на Република България. Или НЕ ПОВЕЧЕ от 50,20%
5. Дава се възможност на клиента да избира отговорността си спрямо обезпечението - дали ще отговаря само с ипотекирания имот или с цялото си имущество.

Промените влизат в сила 3 месеца след 22.04.2014г.

2
 Брошурата "Правото на комуникация" запознава с промените, които влизат в сила от 15.03.2014 г., и е с насоченост към крайния потребител.
 Брошурата разяснява и запознава потребителите за правата им относно:  Срока на договорите, автоматичното подновяване, таксуването на разговорите и изискванията към условията и елементите на тарифния план, изискванията към Общите условия на операторите, Мобилен роуминг и пределни цени в  или извън ЕС
Брошурата е безплатно издание и може да получите  от офисите в София , ЕПЦ ул. "Бачо Киро"14
и БНААП ул. "Врабча" 26

3
Да ви кажа честно, дълго мислих, дали да Ви занимавам с това...........

http://pik.bg/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC-%E2%80%9E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%E2%80%9D-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%82-%D0%B7%D0%B0-9-%D0%BB%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-news144408.html

....но такъв вид "Рекламка" я намирам за ужасна,отвратителна  и нелоялна.......
....ще  спестя картинката към нея, няма място в този форум, ако администратора реши може да премахне темата

4
За реална защита на клиентите на банки – пакет от 7 законодателни мерки
22 октомври 2013 г. в 21:49

ПОДПИСКА

За реална защита на клиентите на банки

 

    Банките в България извличат по 400 млн. лв. годишно от кредитополучатели, свръх и над договорените плащания по договори за ипотечни и потребителски кредити. Това става с едностранно, произволно повишаване на лихви, след като кредитите вече са били отпуснати.
    За тези нелегитимни практики те вече са осъдени многократно на първа инстанция от различни съдилища у нас. Най-чести клиенти на съда са Пощенска банка и Уникредит Булбанк – по 12 пъти всяка, в т.ч. с влезли в сила решения.
    Регулаторите, БНБ и КЗП, са изобличени за негласно съдействие на клептобанкирането и нехайство към вменените им със закон задължения.
    Кредитополучателите и потребителите на финансови услуги въобще, са лишени от действена, ефективна извънсъдебна защита, а гарантираната от държавата чрез съда такава е силно затруднена.
    Нещо повече, Законът за потребителския кредит, в сила от 2010 г. легализира едностранното повишаване на лихви както за потребителски, така и за ипотечни кредити.
За слагане край на порочните практики на банките и възстановяване конституционно гарантираната равнопоставеност между търговци на финансови услуги от една страна и техните клиенти от друга, група общественици и представители на неправителствени организации предлагаме
пакет от 7 законодателни мерки.
Обществеността трябва да следи овластените, както и опозиционни политически партии и формации за отношението им към тези мерки. Всяко частично и неточно изпълнение на тези мерки ще е сигнал за това, че съответната политическа сила загърбва интересите на потребителите и обслужва банковото лоби.
Подкрепете тези мерки за да не бъде ощетяван кредитополучателя в България, а банките да се “обогатяват без правно основание”.

    Любомир Христов, ChFC – ИДФК (www.idfk.org)
    Богомил Николов, “Активни потребители” (www.aktivnipotrebiteli.bg)
    проф. Кръстьо Петков, експертно сдружение ГЛАС
    Георги Атанасов, Български Финансов Форум, (http://bfforum.org )
    адв. Веска Волева (www.advokatvoleva.com )
    адв. Валентина Иванова, Български Финансов Форум, (www.lex.bg/members/justus)
    Десислав Данов, Български Финансов Форум, (http://bfforum.org )
    Васил Кендов (www.angrysheep.org)
Първо излагаме 7-те мерки в резюме, а после: подробно съдържание и обосновка на първата и втората мерки.
Седемте, ясни и изпълними в разумен срок мерки са, за прекратяване на клептобанкирането в България:

1. Пазарен референтен лихвен процент. Ефект: занапред банките няма да променят едностранно лихвите по кредити . Незабавно ще намали вноските по съществуващите кредити  с между 100 и 600 лв. месечно Това са сумите, които както показва съдебната практика, банки събират без правно основание. Изисква промяна на една дефиниция в Закона за потребителския кредит.

2. Промени в Гражданския Процесуален Кодекс (ГПК): в чл. 417, т. 2, чл. 435, ал. 2,  чл.47 ал.7, чл.380, ал. 3 и чл.381 ал.1 ГПК с цел защита правата на кредитополучатели, изпаднали в затруднение, предотвратяване съденето без знанието на клиента и реализиране правото на справедлив процес, в т.ч. чрез колективни искове.

3. Забрана на такса "предсрочно погасяване" след първите 12 вноски. Ефект: възможност на клиентите за рефинансиране при по-изгодни условия и стимулиране на конкуренцията между банките.

4. Закон за финансов омбудсман – орган за извънсъдебно решаване на спорове между банки и други финансови институции и техните клиенти. Ефект: бързо и безплатно за клиентите решаване на спорове извън съда с възможност за получаване на парична компенсация. “Отдел” в КЗП не е подходящ. Подходящ е самостоятелен Финансов Омбудсман,  отчетен пред Народното събрание, а не пред БНБ или министерство и отговорящ на критериите за членство в Европейската система на финансови омбудсмани FIN-NET. КЗП не изпълнява тези критерии и всеки нейн отдел би продължил да служи единствено за заблуда на обществеността.

5. Закон за несъстоятелността на физическите лица, с който да се разграничат тези, които не искат да обслужват дълговете си, от тези, които наистина не могат. Това ще даде шанс на последните за ново начало. Такива съществуват или се обсъждат в момента в 24 от 27-те страни-членки на ЕС.

6. Учредяване на ефективен регулаторен орган извън БНБ за регулиране на търговските практики на банките и другите финансови институции. Този орган да има право да издава Наредби и предписания, с които да не допуска и да сакнционира подвеждащи и измамни практики на финансовите институции. Така както прави всеки сериозен регулатор. КЗП не е такъв регулатор в сферата на финансовите услуги - не може да приема наредби.

7. Предоставяне защита на малките и средни предприятия – кредитополучатели, еквивалентна на защитата на потребителите като върху тях се разпространи действието на разпоредбите на Закона да защита на потребителите и Закона за потребителския кредит.

Специално, по т.1

Дефиницията на референтен лихвен процент от Закона за потребителския кредит трябва да гласи: «"Референтен лихвен процент" е лихвеният процент, използван като основа за изчисляване на приложимия лихвен процент, който произтича от общодостъпен източник, който може да бъде проверен от двете страни по договор за кредит и върху който нито една от страните не може да влияе.» Тя вече съществува в правния мир – в Закона за платежните услуги и платежните системи.

Специално, по т.2

2. Промени в Гражданския Процесуален Кодекс (ГПК): в чл. 417, т. 2, чл. 435, ал. 2, от чл.47(7) ГПК, чл.380, ал. 3

2.1 Отмяна на думите “и банките” в чл. 417, т. 2 от ГПК и даване възможност на длъжници да повдигат иск за неравноправни клаузи в договора за кредит, с което изпълнителното производство се спира. В съответстие с европейското право, разтълкувано от Съда на Европейския съюз през март 2013 г. Ефект: Стимулиране на банките към отговорно кредитиране и внимателна оценка кредитоспособността на клиента преди отпускане на заем.

2.2 Промяна на чл. 435, ал. 2 от ГПК, с оглед даване на възможност за длъжника да да обжалва цената на продаваемия имот. Ефект: Предотвратяване на възможността банките да продават обезпечения на свързани лица на цени под пазарните като оставят непокрития дълг в тежест на клиента.

2.3 Премахване от чл.47(7) ГПК (отнасящ се до призоваване и уведомяване чрез залепване на уведомлението) на думите “както и за връчване на заповед за изпълнение”

Ефект: Отнема се възможността за злоупотреба с процесуални права и груби нарушения при призоваването и се възстановява възможността за реална защита на правата и интересите на ответника в заповедното и изпълнително производства. Така ще бъде решен проблемът с поставяне на гражданите пред свършен факт – на влязъл в сила съдебен акт и изпълнителен лист, при незнанието им за извършване на действия срещу тях, а в редица случаи – дори извършена публична продан на имуществото им без тяхно участие.

2.4. Отпадане на ал.3 от чл.380; и на изречението “съдът служебно проверява възможностите на лицето или лицата, предявили иска, сериозно и добросъвестно да защитят увредения интерес и да понесат тежестите, свързани с водене на делото, включително разноските” от ал.1 на чл.381 ГПК и разширяване обхвата на действие на чл.164(1)т.7 ЗЗП върху повече потребителски организации чрез промяна критериите по ал.2 от същия текст за включване в списъка на такива организации, изготвян от Министъра на икономиката;

Ефект: Премахват се административните и процесуални пречки пред реализация на защита на правата на потребителите пред съда чрез института на колективните искове, което ще доведе до по–бързо, по–пълно и ефективно и рационално разрешаване на проблемите в сферата на кредитирането, особено за заварените към настоящия момент случаи.

7.10.2013 г.,

София

5
  Похвално!  Крайно време беше!
 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1758124

6
Други / Добра статия за рафинирането
« -: Февруари 22, 2013, 01:57:54 pm »
Рафинираните мазнини - фини или опасни?

http://bioifeelgood.blogspot.com/2010/01/blog-post.html

7
Според  промяна на НАРЕДБА № 32 ОТ 2006 Г. ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА МЕСО И ЧЕРЕН ДРОБ ОТ ДОМАШНИ ПТИЦИ в сила от 20.11.2012 г.Обн. ДВ. бр.91 от 20 Ноември 2012г. съдържанието на влага в пилешкото месо трябва да бъде не повече от 4,3%, като водата трябва да е само толкова колкото  се поддържа физиологично в птичето месо,без да се добавя допълнително.
Не  съдържанието на вода ме  притеснява,макар че бърка в джоба на всеки,винаги са ме притеснявали тези солеви разтвори, влагозадържащи агенти, растителни и животински протеини и т.н., с  които увеличават  теглото на месата, правят  ги  да изглеждат свежи, розови и апетитни, а всъщност са такива  отрови за човешкият организъм. 

8
На всеки три месеца инкасатор  отчита показанията на индивидуалните водомери и на общия  водомер в сградата,който е монтиран  на водопроводно отклонение и обхваща цялото количество изразходвана вода в сградата. При разлика между отчета по общия водомер и сумата от потреблението в етажните имоти (индивидуални водомери и начислени бази на брой живущи), разликата се разпределя пропорционално на индивидуалния разход във всеки имот . Това количество „общо потребление” се включва във фактурите  за водата само веднъж на всеки три месеца,  след   реален отчет на водомерите.

9

Във връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд, ТО, VI-11 състав по т.д.№ 1052/2010г., Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл.382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу “КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузата на т. 76 от „Общите условия на „Космо България Мобайл" ЕАД за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги”, която КЗП счита за неравноправна.
Комисията уведомява, че съгласно определението на СГС, в едномесечен срок от 28.12.2012 г. всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.

10
На свое заседание, проведено на 04.10.2012 г., Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие следната позиция относно договорите за продажба от разстояние, във връзка с чл. 229, ал. 1 от Закона за електронните съобщения:
По силата на чл. 229а, ал. 1 от ЗЕС, срочен договор може да бъде продължен само при изрично писмено съгласие на абоната относно условията за продължаване. При липса на такова съгласие след изтичане срока на договора той се преобразува в безсрочен при същите условия. Абонатът има право да прекрати безсрочния договор с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки за това.
Посочената правна норма предвижда, че срочният договор може да бъде продължен само при наличието едновременно на две предпоставки – писмено съгласие на абоната относно условията за продължаване, което да е изразено изрично. Липсата на някой от двата елемента от фактическия състав на сделката води до нейната нищожност на основание чл. 229а, ал. 2 от ЗЕС.

11
Наказание за всички които искат да са чисти и здрави или поредното вдигане на цената!
http://dnes.dir.bg/news_comments.php?id=12441230

12
http://e-vestnik.bg/4881  
100 мерцедеса от „Глобул“ или как се измъкват 100 пъти по 100 лева от балами


Игра за наивници, или за хора които търсят бърза печалба.

13
Да вярваме или не на продукти рекламирани в телешопингите /козметика,уреди и хапчета за регулиране на тегло, разни илачи, кухненски роботи, посуда,надуваеми легла,почистващи препрарати, авто козметика  и какво ли още не .../
Ежадневно  ни заливат  с подобни реклами.
Моля, отделете от времето си за тази тема.
Благодаря за проявения интерес.

Страници: [1]