Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - kaufer

Страници: [1] 2 3 ... 11
1
В едномесечен срок от датата на  завеждането  на жалбата - сигнала, би следвало да получите отговор .

2
Каквато цената, такова и качеството.

3
Комуникации / Re: жалба срещу булсатком
« -: Март 17, 2015, 04:41:16 pm »
Редно е да Ви направят отбив от  месечната такса, след като не са отстранили повредата с дни. Погледнете си договора

4
Нямат право в месеца закупили стоката,  да Ви   отказват  издаването на фактура.

Чл. 113. (1) Всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117.
(2) Фактурата се издава най-малко в два екземпляра - за доставчика и за получателя.
(3) Фактура може да не се издава:
.
.
.
(4) Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.
.
.
(6) Когато издаването на фактура не е задължително, тя се издава по желание на доставчика или на получателя, като всяка страна е длъжна да окаже необходимото съдействие на другата страна за издаването.
.
.


Чл. 182. (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) Регистрирано лице, което не издаде данъчен документ или не отрази издадения или получения данъчен документ в отчетните регистри за съответния данъчен период, което води до определяне на данъка в по-малък размер, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 1000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) При нарушение по ал. 1, когато регистрираното лице е издало или отразило данъчния документ в периода, следващ данъчния период, в който документът е следвало да бъде издаден или отразен, глобата, съответно имуществената санкция е в размер 25 на сто от определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 250 лв.

5
Транспорт / Re: надлъгване по пътя за германия
« -: Октомври 07, 2014, 10:30:12 am »
Нови правила за пътниците

http://forum.aktivnipotrebiteli.bg/index.php?topic=1816.0


Правилно сте се обърнали първо към превозвача с жалба и искане за съдействие и обещетение. За съжаление няма реакция от тяхна страна. Следващата Ви стъпка е  специализирания орган за контрол на вътрешни и международни автобусни и автомобилни превози на пътници и  товари  превозвачи  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ 

http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=novini_i_saobshtenia


6
Други / Re: плащане на пос терминал
« -: Септември 17, 2014, 01:23:40 pm »
Не би следвало да не приема плащане....меко казано е  доста некоректно, след като не е обозначил, че "Плащания  през пос терминали се приемат над  еди каква си сума.... " Законово изискване няма...

7
Компютри / Re: Проблем с лаптоп
« -: Септември 17, 2014, 12:23:53 pm »
Бихте ли върнали обратна връзка за да знаят потребителите как се е развил казуса, може и на тел на БНААП 02/9890106,

8
Компютри / Re: Попрвавка на лаптоп
« -: Септември 17, 2014, 12:18:39 pm »
Потребителите масово не изискват касовите си бележки, и по този начин се лишават от редица права дадени им по закон, от  правото си да правят рекламации при ремонти и покупки на стоки и услуги..... Поради тази причина и търговците укриват част от оборотите си.Изисквайте касовите си бележки и няма да имате проблематика като тази....и подобни

9
Компютри / Re: Проблем с лаптоп
« -: Август 14, 2014, 04:17:59 pm »
Съгласно разпоредбите на чл. 122 от ЗЗП имате  право на рекламация за всяко несъответствие  на стоката с договореното,която съществува при доставянето на стоката  и  се появи до две години .  Всяко несъответствие на потребителската стока, което се появи  до 6 месеца след доставянето на стоката , се счита, че е съществувало при доставянето и. Тази правна норма визира отговорност на продавача първите шест месеца. 
Също така  при предявяване на рекламацията  може и да се позовете  и на чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(3) Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г].) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
Ще е хубаво ако разкажете във форума как са  се развили нещата при Вас.

10
За съжаление темата, свързана с рекламациите и гаранциите  на стоките,  остава да е  е  проблемна за потребителите в България макар, че   ЗЗП  е изм. и доп. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Звъннете на тел 02/989 01 06 за да дадете по-вече подробности  по казуса

11
По - подробна  информация за правата Ви от тук

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-655_bg.htm

Ако се нуждаете от допълнителна информация моля, да се свържете с тел. 02/9890106

12
Здравейте Калина,
Тъй като не се разбира на коя дата сте получили пратката затова Ви информираме, че от ако сте получили стоката след 13 юни 2014 за Вас важат условията на новата директива - разполагате с 14 дни да промените  мнението си и да се откажете от онлайн покупката, ако преди това сте получили стоката правото Ви на отказ е 7 дни от датата на получаването. Разходите са за ваша сметка.
 
Приложете формуляр за упражняване правото на отказ от договора и посочете банкова сметка, по-която да Ви възтановят сумата
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
До ...
...
(името на търговеца, неговият географски адрес и, когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца)
С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
...
...
Поръчано на*/получено на*
...
Име на потребителя/ите
...
Адрес на потребителя/ите
...
...
- Подпис на потребителя/ите
.........................................
(само в случай че настоящият формуляр е на хартия)
- Дата
..........................
------------------------------------------------------

13

Ето основните положения:
1. Премахват се такси усвояване и обслужване, но се запазва правото на банката да събира ДРУГИ такси
2. Премахва се такса предсрочно погасяване включително и за стари кредити. Условието е да са минали 12 месечни вноски.
3. Едностранна промяна на общия разход по кредита за потребителя се допуска, когато са налице едновременно следните условия:
- в договора за кредит изрично е предвидена възможност за увеличаване и за намаляване на общия разход по кредита;
- обстоятелствата, приложими към промяната на общия разход по кредита, са описани в договора, обективно са обосновани и не зависят от волята на кредитора.
4. ГОДИШНИЯ ПРОЦЕНТ НА РАЗХОДИТЕ не може да бъде по-висок от пет пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута, определена с постановление на Министерския съвет на Република България. Или НЕ ПОВЕЧЕ от 50,20%
5. Дава се възможност на клиента да избира отговорността си спрямо обезпечението - дали ще отговаря само с ипотекирания имот или с цялото си имущество.

Промените влизат в сила 3 месеца след 22.04.2014г.

14
 Брошурата "Правото на комуникация" запознава с промените, които влизат в сила от 15.03.2014 г., и е с насоченост към крайния потребител.
 Брошурата разяснява и запознава потребителите за правата им относно:  Срока на договорите, автоматичното подновяване, таксуването на разговорите и изискванията към условията и елементите на тарифния план, изискванията към Общите условия на операторите, Мобилен роуминг и пределни цени в  или извън ЕС
Брошурата е безплатно издание и може да получите  от офисите в София , ЕПЦ ул. "Бачо Киро"14
и БНААП ул. "Врабча" 26

15
Банки / Re: Бързи кредити
« -: Март 10, 2014, 02:12:40 pm »
Промените в Закона за потребителския кредит минаха на първо четене.Добри промени, крайно време беше...... Няколко много добри стъпки в правилна посока,не подлежи на съмнение. Премахва се  плащането при разглеждане на молбите за потребителски кредит, както и да няма наказателна такса за предсрочно погасяване на кредит. Според измененията предсрочното погасяване на ипотечни кредити ще става без наказателна лихва след първата година.
Предвижда се и възможност кредитополучателят да има право да избира дали да отговаря за кредита с цялото си имущество или само до размера на обезпечението, като при този вариант кредитът ще бъде по-скъп. След като промените влязат в сила в регулация ще попаднат и кредитите под 400 лв., които сега са извън обхвата на този закон.Ще отпадне и таксата за разглеждането на молбите за получаване на кредит. След окончателното приемане на промените  трябва да има реална конкуренция между банките и ако ти е по-изгодно да си рефинансираш кредита от друга банка.. Промените ще се отнасят само за новите кредити....

Страници: [1] 2 3 ... 11